Terms and conditions

Algemene voorwaarden B2B

1. Definities

1.1. “Ubachs BV”, Weg naarOpoeteren Bus B, 3660 Oudsbergen, België met ondernemingsnummer 0758.486.055 (hierna tevens “We’R” genoemd).
1.2. “Klant”: Elke rechtspersoon, evenals iedereen die in naam of voor rekening van die rechtspersoon een bestelling plaatst bij We’R;
1.3. “Producten”: Alle nutritionele en fytotherapeutische supplementen die deel uitmaken van het gamma van We’R.

 

2. Toepassingsgebied voorwaarden

2.1. Alle commerciële relaties tussen We’R en de Klant, worden beheerst door (inhiërarchisch dalende volgorde): (i) de schriftelijke overeenkomst tussen We’R en de Klant; (ii) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van We’R; (iii) de door de Klant geplaatste bestelling; (iv) deze algemene voorwaarden (hierna “voorwaarden”) en(v) het Belgische recht.
2.2. We’R verbindt zich ertoe om voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden – zoalssteeds beschikbaarop de website van We’R – ter kenniste brengen van de
Klant. Door het plaatsen van eenorder of het sluiten van eenovereenkomst, erkent de Klant bijgevolg kennis genomen te hebbenvan deze voorwaarden en deze te aanvaarden. De voorwaarden hebben steeds voorrang op deze van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden..
2.3. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door We’R van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt We’R niet het recht dit later in te roepen.
2.4. We’R behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaardenop ieder moment aante passen of te wijzigen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op bestellingen geplaatst en/of overeenkomsten tot stand gekomen nadat de wijzigingen werden doorgevoerd en ter kennis gebracht aan de Klant.
2.5. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In dergelijk geval zullen We’R en de Klant onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze voorwaarden. Komen We’R en de Klant niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigentot wat (wettelijk) is toegelaten.

 

3. Offerte

3.1. Catalogi, brochures, nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen, alsook de vermeldingenop de website (https://www.wernutrition.be/) zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen alseen uitnodiging tot het plaatsenvan een order door de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijs, beschrijving, eigenschappen en afbeeldingenvan de Producten zijn louter indicatief en niet bindend voor We’R.
3.2. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke bestelling en geldt dus niet automatisch voor volgende (gelijkaardige) bestellingen. Eenofferte geldt tevensslechts voor de duur die erop wordt vermeld. Indien geen duurtijd op de offerte is vermeld, is de geldigheidsduur van de offerte beperkt tot 2 maanden. Bovendien omvat een offerte enkel die Producten die er uitdrukkelijk inworden vermeld.

 

4. Totstandkoming overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling door een persoon bevoegd om We’R te verbinden, dan wel door begin van uitvoering van de bestelling door We’R. Een aankoop, afgesloten per telefoon door de Klant, komt pas tot stand wanneer We’R op het einde van de telefonische bestelling op duidelijke wijze eenoverzicht geeft van de gevraagde bestelling zodat de Klant de mogelijkheid wordt gelatenom de bestelling te bevestigen resp. te wijzigen/ aante vullen. Na de totstandkoming van de aankoop, zal We’R een bevestigingsmail- of brief te verzenden naar de Klant aangaande zijn bestelling.
4.2. We’R behoudt zich steeds het recht voor om bijkomende informatie op te vragen aangaande de Klant – diens activiteiten of kredietwaardigheid, en bij gebreke aan mededeling hiervan – de uitvoering van de bestelling te weigeren of op te schorten.
4.3. In het geval We’R zich voorafgaandelijk aanof tijdens de uitvoering van de bestelling, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat ziet om uitvoering te geven aan de bestelling (door onder meer het niet of niet meer voorradig zijn van bepaalde Producten), zal We’R hiervan de Klant zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. Reeds betaalde gelden zullen in dat geval binnen de 14 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald. In geen geval kan in dergelijk geval een schadevergoeding wordengeëist van We’R.

 

5. Annulering

5.1. Annulering door de Klant
5.1.1.De Klant kan de bestelling slechts geldig annuleren (i) ofwel binnen de 48 uur volgende op de totstandkoming van de overeenkomst, (ii) ofwel na voormelde termijn van 48 uur volgend op de totstandkoming van de overeenkomst indien de bestelling nog niet werd verwerkt door We’R, en dit op schriftelijke of elektronische wijze. Na deze termijnen is de Klant een schadevergoeding van 10% van de prijs van de aanvaarde bestelling verschuldigd aan We’R(met een minimum van €500) en dit onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade.


5.2. Annulering doorWe’R
5.2.1. We’R heeft het recht om de bestelling te annuleren, in het geval deze is gebaseerd op foutieve informatie van de Klant of wanneer We’R vermoedt dat de Klant beroep doet op We’R omwille van redenen die niet als objectief redelijk enaanvaardbaar kunnen worden beschouwd. In dergelijk geval is de Klant ertoe gehoudenminstens de reeds doorWe’R gedragen kosten te vergoeden (met een minimum van 500 euro) en dit onverminderd het recht op vergoeding van hoger bewezenschade.
5.2.2. Indien We’R tijdens de uitvoering van de bestelling, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat isom deze uit te voeren, zal We’R de Klant hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. Enkel wanneer geen alternatieve oplossing voorhanden is, zal We’R de overeenkomst annulerenen de reeds betaalde gelden binnen 14 kalenderdagenna voornoemde kennisgeving terugbetalenaan de Klant.

 

6. Prijs

6.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en eventuele verpakkings-, leverings-, verzekerings- enadministratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen
6.2. De prijs verschuldigd door de Klant is de prijs zoals van toepassing op de prijslijst die op het ogenblik dat de Klant de bestelling plaatst geldig is.
6.3. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/ingrediënten, sociale premies en overheidslasten,vervoerskosten en verzekeringspremies, kosten van materialen en grondstoffen, wisselkoersen en/of andere kosten is We’R in geval van verhoging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

 

7. Termijnen van levering

7.1. Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het te verwachten tijdstip van levering steeds bij benadering en niet bindend. Tenzij in gevalvan opzet en/of zware fout, kan het overschrijdenvan de voorziene termijn kan aldus geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of beëindiging van de overeenkomst ten laste van We’R.
7.2. Een gebrekkige, laattijdige of onvolledige levering kan noch de nietbetaling, nocheen laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen wettigen.
7.3. De voorziene leveringstermijnen vervallen automatisch, in geval:
– We’R niet tijdig beschikt over alle noodzakelijke gegevens, specificaties en instructies van de Klant;
– Van wijzigingen in de bestelling;
– Van overmacht en/ofhardship, zoalsomschreven in artikel 15.

 

8. Wijze van levering

8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de Producten steeds EX WORKS (Incoterms 2020) geleverdop het door de Klant opgegeven leveringsadres, zodoende de kosten voor de levering steeds gedragen worden door de Klant en het risico voor beschadigingen,vernielingen en verdwijningenmet betrekking tot de Productenovergaat op de Klant van zodra het transport van de Producten aanvangt.
8.2. Eventuele bijkomende kostenvan inontvangstname van de Producten zijn steedsten laste van de Klant.
8.3. De manier waarop het transport plaatsvindt enop wie zij beroep doet, worden door We’R naar redelijkheid bepaald.
8.4. Wanneer de bestelling door de Klant wordt geweigerd op moment van de levering, zal deze opnieuw worden afgeleverd bij We’R. De kosten van aflevering, alsook de hieraan verbonden kosten (zoalsmaar niet beperkt tot bewaar- enopslagkosten) zijn voor rekening van de Klant.

 

9. Zichtbare/verborgen gebreken en klachten

9.1. De Klant moet direct bij de levering van de Producten een eerste verificatie uitvoeren, die onder meer betrekking heeft op: (louterexemplatieve opsomming) hoeveelheid en gewicht, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. De Klant dient direct verifieerbare afwijkingen,op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering en inelk gevalvoor ingebruikname schriftelijk aan We’R te melden.
9.2. De Klant dient enig verborgen gebrek binnen de maand vanaf datum van levering van de Producten (leveringsbon), maar in ieder geval48 uurna ontdekking ervan, schriftelijk aan We’R mee te delen per post of per e-mail (info@wernutrition).
9.3. Indien geen klachten wordenmeegedeeld binnendeze termijnen, wordt de Klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard.
9.4. Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om het verder gebruik van het desbetreffende Product onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke te doenen te laten doenter voorkoming van (verdere) schade en correcte bewaring van de Producten op straffe vanonontvankelijkheid van de klacht. De garantie of vrijwaring voor zichtbare en/of verborgen gebreken is in geen gevalvan toepassing indien de schade is veroorzaakt door een foutief gebruik of foutieve bewaring van het Product.
9.5. De Klant mag in geen geval de Producten terugsturen aan We’R op grond van dit artikel zonder voorafgaandelijk akkoord van laatstgenoemde. We’R behoudt zich het recht voor om samen met de Klant, ter plaatse de gebreken te gaan vaststellenende oorzaak ervan na te gaan. We’R is in geen gevalverantwoordelijk voor het verlies van of schade aan teruggezonden Producten, tot wanneer deze doorWe’R in haar magazijnen werden aanvaard.
9.6. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering door de Klant of door derden of ingevalvan abnormale of buitengewone aanwending van de Producten of schade veroorzaakt door overmacht/hardship.
9.7. De waarborgen die We’R aan de Klant aanbiedt blijven naareigenkeuze en inzicht van We’R beperkt tot (geheelof gedeeltelijke): (i) vervanging en/of (ii) terugname van de betreffende Producten, met creditering aan de Klant.

 

10. Betaling

10.1. We’R behoudt zich steeds het recht voor aan de Klant integrale betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de bestelling/levering over te gaan.
10.2. De leveringstermijn zal in elk geval opgeschort wordenwanneer de Klant, die ertoe gehouden is de prijs integraal voorafgaandelijk te betalen, deze betaling niet tijdig uitvoert (tenzij de Klant hiervooreen grondige reden aanvoert).Bovendien kan We’R de gehele aankoop of een deel ervan als geannuleerd beschouwen wanneer voormelde betaling – zelfs na hiertoe te zijn aangemaand – niet plaatsvindt en heeft zij tevens het recht op vergoeding van de schade die zij lijdt, dewelke forfaitair geraamd word op 20 % van de prijs (exclusief BTW), met eenminimum van 100 euro, onverminderd haar recht op vergoeding van hogere bewezen schade.
10.3. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel10.2 of tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van We’R door de Klant integraal betaalbaar viaoverschrijving binnen de 7 kalenderdagen volgende op factuurdatum en zonder korting op factuurdatum.
10.4. Facturen kunnen door de Klant enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 7 dagenvolgend op de factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering. Dergelijk protest ontheft de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.
10.5. De onvoorwaardelijke betaling door de Klant (van een deel) van het factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.
10.6. Deelbetalingen doorde Klant worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten,vervolgens op het schadebeding, devervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, waarbijbij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

 

11. Gevolgenvan niet- of niet-tijdige betaling

11.1. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is door de Klant op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende betalingsachterstand bij handelstransacties en bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van We’R verbonden aan de invordering van de schuld, alsook met 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 100 euro (excl.BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van We’R om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te eisen.
11.2. Indien de Klant in gebreke blijft om éénof meerdere uitstaande vorderingen aan We’R te voldoen, behoudt We’R zich het recht voorom elke verdere levering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerdte beschouwen, in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoalsvoorzien in artikel 10.2 is verschuldigd.
11.3. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bijelk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

 

12. Elektronische facturatie

Door het plaatsenvan een bestelling, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door We’R, behoudens schriftelijke afwijking tussenpartijen.

 

13. Aansprakelijkheid

13.1. Voor zover als toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de aansprakelijkheid van We’R steeds beperkt tot de prijs die door de Klant werd betaald voor de door We’R geleverde Producten.
13.2. We’R is in geen enkel geval gehouden tot het vergoedenvan indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving, winstderving, zuivere financiële verliezen, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of schade aan derden).
13.3. We’R isevenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.
13.4. Voorwat betreft het gebruik van de Producten en de werking ervan benadrukt We’R als volgt (zonder beperkt te zijn):
– Het bestemmen van de Producten door de Klant/eindgebruiker gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de eindgebruiker.
– De Producten dienensteeds gebruikt te worden in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing, die samenmet het Product geleverd wordt. De eindgebruiker dient zich er aldus van te vergewissen dat de verantwoordelijkheid bij hem ligt om, voorafgaandelijk aan het gebruik van de Producten, de nodige voorzichtigheid aan de dag te brengen (geziende samenstelling/ingrediënten van de Producten, toegelaten hoeveelheid, combinatie met andere producten/geneesmiddelen, of eventueelontvangen doktersadvies), zodoende We’R hiertoe geen enkele aansprakelijkheid draagt. Bovendien is de eindgebruikerook volledig zelf verantwoordelijk om te beoordelen of hij allergisch is aan eenof meerdere bestanddelen waaruit de Producten van We’R zijn opgebouwd.
Onverminderd het voorgaande is We’R evenwel niet aansprakelijk wanneer:
– De werking van het Product ismede afhankelijk van persoonlijke feiten en omstandigheden, alsmede van het juiste, op de individuele situatie van de eindgebruiker afgestemde gebruik. De werking van het Product wordt door We’R aan de eindgebruiker, van wie zij de persoonlijke feiten en omstandigheden niet kent, in geen geval gegarandeerd. We’R kan bv. niet aansprakelijk gesteld wordenwanneer de eindgebruiker geen gezonde nachtrust heeft, na inname van Producten ter bevordering van een gezonde nachtrust. De Klant aanvaardt dat hijals enige de verantwoordelijkheid draagt om zijn klant, dewelke al dan niet een eindgebruiker isvan de Producten, van bovenstaande op de hoogte te brengen en daar minstens op toe te zien. Bijgevolg kan We’R dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die voortvloeit uit de niet-naleving van artikel 13.4.
13.5. De Klant erkent uitdrukkelijk dat:
– de Producten voldoen aan de Belgische regelgeving en/of vereisten, zoals deze gelden in België ten opzichte van (eind) klanten op het moment van levering van het Product aan de Klant door We’R.
We’R kan niet aansprakelijk gesteld wordenvoor(i) latere wetswijzigingenvan welke aard ook en/of (ii) regelgeving of vereisten die gelden in een ander rechtsgebied en opzichte van (eind)klanten waarvan de naleving onder de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de Klant valt. De Klant zal We’R dan ook vrijwaren voor alle claims in dit kader.
– We’R haarvoedingssupplementen het voorwerp uitmaken van een notificatie van het Belgisch Federaal Agentschap voorde Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

 

14. Promoties

Promotionele toegiften door We’R, in welke vorm dan ook (zoalsmaar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande. In ieder geval kunnen deze slechts op 1 bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd wordenen dragen deze een persoonlijk karakter.

 

15.Overmacht/hardship

15.1. Partijen zijn niet aansprakelijk vooreen tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen veroorzaakt door overmacht of hardship.Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluitenvan de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaarwaren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van We’R en/of de Klant de onmogelijkheid creërenom de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zoudenmaken dan normaal voorzien is (zoals, doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden,brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van derde partijenwaarop We’R beroep doet, algemene schaarste aan grondstoffenof Producten, personeelstekort, staking, bedrijfsorganisatorische omstandighedenen epidemie en/of pandemie).
15.2. Voormelde situaties geven We’R resp. de Klant het recht de herziening en/of schorsing te vragenvan de overeenkomst dooreen eenvoudige schriftelijke betekening, zonder dat zijenige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Indien de situatie van overmacht en/of hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, hebben beide partijen (zowel de partij geconfronteerd met overmacht/hardship als de wederpartij) het recht de overeenkomst te beëindigen zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

16. Intellectuele rechten

We’R garandeert te beschikkenover de nodige licenties voor het aanbiedenvan haar productenassortiment. Evenwel behoudt We’R alle auteursrechtenof de aan haar gegunde rechten op de door haar opgemaakte ontwerpen, tekeningen, modellen, stalen, foto’s enproducten, zodoende de Klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van We’R mag overgaan tot het kopiërenof gebruik van onder meer de Producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn.

 

17. Confidentialiteit

17.1. Beide partijen en hun personeelen aangestelden – waarvoor partijen zich sterk maken – verplichten zich om – behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij – geen confidentiële informatie betreffende de andere partijen de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen aan derden kenbaar te maken, te verspreiden of te gebruiken

 

18. Privacy

18.1. De verwerking van persoonsgegevens door We’R betreffende een (potentiële) Klant en/of haar personeel vindt plaats conform de bepalingenvan de privacyverklaring van We’R, dewelke kan geconsulteerd worden op haar website. In dit kader,treedt We’R op alsverantwoordelijke voor de verwerking.Deze privacyverklaring bevat onder meerinformatie over de persoonsgegevens die We’R verzamelt, alsook over de wijze waarop We’R deze gebruikt enverwerkt. Door het aankopenvan de Producten resp. door eenovereenkomst afte sluitenmet We’R, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze privacyverklaring en deze te aanvaarden.

 

19. Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken

19.1. Het Belgisch recht is van toepassing.
19.2. Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbankenvan het arrondissement waar We’R haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij We’R hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

 

20.Taal

20.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomenerkent de Klant dat de taal van deze voorwaarden eveneens de voertaalvormt in alle commerciële transacties met We’R.
20.2. De oorspronkelijke taal van deze voorwaarden is het Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een toegift naar de Klant toe. In het gevalvan tegenstrijdigheden, zal de Nederlandse versie steeds prevaleren.

reviews

What others are saying

  • Yoga, hiking, muurklimmen … ik ben echt altijd aan ’t bewegen. We’R is een mooie aanvulling op mijn gezond eetpatroon – en smaakt zoveel lekker dan de andere poeders!
    Nathalie, 38, Bilzen
  • Na mijn blessure had ik echt extra energie nodig om weer aan het sporten te gaan. In de revalidatieperiode gebruikte ik 3 keer per dag We’R, nu 1 of 2 keer. Ik ben superblij met het resultaat!
    Mo, 43, Aarschot
  • Ik wil niet alleen knallen op het rugbyveld, maar ook op de werklvloer. We’R helpt me daar echt bij. Want gefocust blijven is soms een uitdaging!
    Jarne, 27, Sint-Amands
contact

Drop us a line

Meer weten, vragen stellen, opmerkingen geven of ons gewoon iets vertellen? Hit us up!